Orient Ekspres Ltd. Şti.

Orient Ekspres

Otomotiv Ürünleri Ltd.
BURSA
Whatsapp : 0538 371 9597

Orient Ekspres Otomotiv Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVK Kanunu” ) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

Politika ile yönetilen; Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Orient Ekspres Otomotiv Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir. KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Orient Ekspres Otomotiv Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

 1. Amaç

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Orient Ekspres Otomotiv Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ( “Orient Ekspres” ) Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası ( “Politika” ) hazırlanmıştır.

  Politika ile Orient Ekspres tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 2. Kapsam

  İşbu Politika’nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

  Çalışan Adayları Orient Ekspres’e iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Orient Ekspres’e erişilebilir kılan gerçek kişiler
  Aday Stajyerler Orient Ekspres’e staj başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Orient Ekspres’e erişilebilir kılan gerçek kişiler
  Eski Çalışanlar Orient Ekspres ile iş ilişkisi sona eren eski çalışanlar
  Müşteriler/Aday Müşteriler Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın Orient Ekspres tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
  Tedarikçi/Aday Tedarikçi Orient Ekspres’e bir ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için ham madde, ürün vs. sağlayan gerçek kişi üreticiler
  Ziyaretçiler/Misafirler Orient Ekspres’in fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler
  Üçüncü Kişiler Politika’da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen kefil, aile bireyleri vb. dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler

  Orient Ekspres çalışanlarının kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi sürecine ilişkin olarak, işbu Politika’dan ayrı olarak “Orient Ekspres Çalışanlarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası” düzenlenmiştir.

 3. Tanımlar

  İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

  Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
  Anonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
  Çalışan Orient Ekspres’e bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler
  Çalışan adayı Orient Ekspres’e iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Orient Ekspres’e erişilebilir kılan gerçek kişiler
  Aday Stajyerler Orient Ekspres’e staj başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Orient Ekspres’e erişilebilir kılan gerçek kişiler
  Çalışan Veri Sahibi Başvuru Formu Orient Ekspres çalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
  Kişisel sağlık verileri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
  Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
  Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
  KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
  KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
  TCK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
  Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
  Veri Sahibi Başvuru Formu Orient Ekspres bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
  Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
  Ziyaretçi/Misafir Orient Ekspres’in fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler
  Veri Sorumluları Sicili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili
  Veri Envanteri Orient Ekspres’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter
 4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

  KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.

  Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

   Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

  2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

   Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

  3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

   Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

   Şirketimiz tarafından kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

   Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

 5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

   Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir:

   1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
   2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
   3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
   4. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
   5. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
   6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
   7. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

   Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilecektir.

   1. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi:

    Kişisel sağlık verileri; (i) Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

    • Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası
    • Kamu sağlığının korunması
    • Koruyucu hekimlik
    • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
    • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
   2. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

    Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde mümkün olacaktır.

  3. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategorizasyon
   Kişisel Veri KategorisiAçıklamasıİlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
   Kimlik Bilgisi Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı olmamak kaydıyla; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler Üçüncü Kişiler, Müşteriler, Müşteri Adayları, Tedarikçiler, Ziyaretçiler, Çalışan Adayları
   İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası, web sitesi, sosyal medya hesapları gibi bilgiler Müşteriler, Aday Müşteriler Çalışan Adayları, Ziyaretçiler, Tedarikçiler
   Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler Müşteriler
   Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler Müşteriler
   Tedarikçi, Aday Tedarikçi Ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için gereken bilgiler Tedarikçi, Aday Tedarikçi
   İşlem Güvenliği Bilgisi Orient Ekspres’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler
   Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler Müşteriler
   Finansal Bilgi Kişisel veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler Müşteriler, Tedarikçiler
   Çalışan Aday Bilgisi Orient Ekspres çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Orient Ekspres ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler. Çalışan Adayları
   Aday Stajyer Bilgisi Orient Ekspres stajyeri olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda stajyer adayı olarak değerlendirilmiş veya Orient Ekspres ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler. Stajyer Adayları
   Güvenlik Bilgisi Orient Ekspres tarafından güvenlik amacıyla kamera kaydı yapılması ve kayıtların tutulmasına ilişkin kişisel veriler Ziyaretçiler
   Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında işlenen kişisel veriler Müşteriler, Tedarikçiler, Üçüncü Kişiler (İcra Alıcıları v.b)
   Denetim, Teftiş ve Uyum Bilgisi Orient Ekspres’in kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler Müşteriler, Çalışan Adayı, Ziyaretçiler, Tedarikçiler
   Özel Nitelikli Kişisel Veri KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Kan grubu, sağlık bilgileri, din. Tedarikçiler, Ziyaretçiler
   Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler Müşteriler, Aday Müşteriler
   Talep / Şikayet Yönetim Bilgisi Orient Ekspres’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. Müşteriler, Çalışan Adayları, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler
 6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

   Orient Ekspres kişisel verileri korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verileri koruma altına almıştır.

   Bu amaçla;

   • Teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemleri alır,
   • Teknik konularda uzman kişiler istihdam edilir ve/veya bu konularda dışardan hizmet alır,
   • Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapar,
   • Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapı oluşturulur,
   • Orient Ekspres bünyesinde işlenmekte olan verilere erişim sınırlandırılır,
   • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programı kullanır,
   • Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımlar kullanır.
  2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
   • KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
   • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
   • KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç prosedürlerin hazırlanması.
  3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

   İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirecektir.

 7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri
  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   Şirketimiz nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

   • Müşteriden gelen deney taleplerinin oluşturulması ve deneylerin yapılması,
   • Pay sahiplerinin takip işlemlerinin yapılması, genel kurul katılımcılarını belirlemek ve tescil işlemlerinin yapılması,
   • Mal kabul işlemlerinin yapılması, malzeme tespit ve bildirimlerinin sisteme girilmesi, mal ve hizmet alımlarının takibi, nakliyeci firmaların takibi,
   • Müşteri siparişlerinin alınması, müşterinin değerlendirme anket formu doldurması,
   • Müşterilerin takibi ve müşteri bilgilerinin sisteme girilmesi, müşteri performans indirim çalışmalarının yapılması,
   • Alt işveren hak edişlerinin takibi, alt işveren ödemelerinin takibi, taşeronların takibi,
   • Aday tedarikçi olan şüpheli kişilerin araştırılması,
   • Tedarikçi kaydının ve denetimlerinin yapılması, ihale için gerekli evrakların toplanması, tedarikçinin finansal analizinin yapılması
   • Sigorta ve finansman hizmetlerinin sağlanması, işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması,
   • Mail order dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, alacaklarımızın tahsilatı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
   • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzim edilmesi ve bizlere iletmiş olduğunuz e-posta adreslerinize e-arşiv faturalarının iletilmesi,
   • Tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda teknolojik hizmet alınması,
   • İş ortaklarımız ve/veya üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlerimize ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
   • Çalışan adaylarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
   • Stajyer adaylarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
   • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
   • Hukuki iş ve işlemlerin icrası/takibi,
   • Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
   • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat dolayısıyla bilgi verilmesi,
   • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
   • Şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
   • Talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi,
   • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
   • İşyeri giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması ve güvenliğin sağlanması için parmak izi alınması,
   • Güvenlik kaydı oluşturulması için güvenlik kamerası kaydı tutulması.
  2. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

   Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması takdirde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

 8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

  KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanuna dayanak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

   Şirketimiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca;

   1. Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi (kişisel verilerin silinmesi),
   2. Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi (kişisel verilerin yok edilmesi),

   Amacıyla, fiziksel olarak sistemlerden güvenli olarak silinecektir.

  2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

   Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin anonim hale getirilmesinde maskeleme, veri türetme, takma ad kullanma ve bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli yöntemler kullanılacaktır.

 9. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

  Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerinin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat, kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Orient Ekspres tarafından işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

   KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır.

  2. Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarımı

   KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

   • Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması veya
   • Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumamanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması.

  3. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları

   Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dahilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel veriler aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilir:

   Kişi Grupları Tanım Aktarım Amcaı
   Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin bilgi ve belgelerini talep eden kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği amaçla sınırlı olarak
   Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizden bilgi ve belge talep eden ve alan özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin talep ettiği amaçla sınırlı olarak.
 10. Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü

  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahipleri aydınlatılmalıdır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

  1. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanı,
  2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  5. Kişisel veri sahibinin hakları.
 11. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

  KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra Orient Ekspres Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir.

  1. Başvuru Hakkı

   KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

   1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
   5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

   KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

   1. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
   2. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
   3. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
   4. Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
   5. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

   KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

   1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
   2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
   3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
   4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  3. Cevap Verme Usulü

   KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

   Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

   1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi,
   2. Orantısız çaba gerektirmesi,
   3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
   4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması,
   5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması.
 12. Şirket İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Üzerinde Yapılan Veri İşleme Faaliyetleri
  1. Şirket İçerisinde Kamera ile İzleme ve Parmak İzi Alma

   Şirketimizin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak için Şirketimiz içerisinde kamera ile izleme ve parmak izi alma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

   KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri doğrultusunda, Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak internet sitemizde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

   Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

  2. Şirketi Ziyaret Eden Müşteri/Ziyaretçi Giriş – Çıkışları

   Şirketimizi ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Şirketimize gelen kişilerin ad-soyad, telefon ve TC Kimlik Numarası, e-posta adres bilgisi elde edilirken söz konusu veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

  3. İnternet Sitesi Ziyaretçileri

   Şirketimize ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamalar internet sitemizde Gizlilik Politikaları metinleri içerisinde yer almaktadır.

   İşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde Orient Ekspres tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, Politikanın en güncel haline Şirket’in internet sitesinde yer verilecektir.

Orient Ekspres Otomotiv Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
© 1984 - 2024 Orient Ekspres Otomotiv Ürünleri Tic. San. Ltd.Şti.
Tüm hakları saklıdır.